AYT Edebiyat'ta En Çok Sorulan Yazar ve Eserleri
Kategorilerimiz
06 EKİM 23
Devamını Oku

27 EYLÜL 23
Devamını Oku

06 KASIM 22
Devamını Oku

06 KASIM 22
Devamını Oku

AYT Edebiyat'ta En Çok Sorulan Yazar ve Eserleri
Blog YazarıBlog Tarihi 16-10-2022

AYT Edebiyat'ta En Çok Sorulan Yazar ve Eserleri

AYT Edebiyat'ta en çok sorulan yazar ve eserleri, YKS’ye eşit ağırlık ve sözel bölümden hazırlanan öğrenciler için önemli bir konudur. AYT Edebiyat Testi’nde eser-yazar soruları ağırlıklı olarak sorulur bu yüzden eser-yazar konusuna ekstra özen göstererek çalışmak gerekir. Siz de YKS Türk Dili ve Edebiyatı konularından sorumluysanız bu yazımız ile sınavda yüksek net yapma ihtimalinizi arttırabilirsiniz.

AYT'de En Çok Sorulan Yazar ve Eserleri Nelerdir?

AYT Edebiyat'ta en çok sorulan yazar ve eserleri edebi dönemlere göre şu şekilde sıralanabilir:

 1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı yazar ve eserleri
 2. Geçiş dönemi Türk edebiyatı yazar ve eserleri
 3. Divan edebiyatı yazar ve eserleri
 4. Halk edebiyatı yazar ve eserleri
 5. Tanzimat I. Dönem edebiyatı yazar ve eserleri
 6. Tanzimat II. Dönem edebiyatı yazar ve eserleri
 7. Servet-i Fünun dönemi yazar ve eserleri
 8. Fecr-i Ati edebiyatı yazar ve eserleri
 9. Milli Edebiyat dönemi yazar ve eserleri
 10. Cumhuriyet dönemi yazar ve eserleri

1. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Yazar ve Eserleri

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı yazar ve eserleri, Türklerin İslamiyet’i kabulünden önceki dönemde yaşamış sanatçıların verdiği edebi eserlerdir.AYT Edebiyat konuları ve soru dağılımlarıarasında önemli yer tutan bu konu, YKS Edebiyat’ta en çok sorulan yazar ve eserleri arasında bulunur.

İslamiyet öncesi Türk edebiyatında en çok sorulan yazarları ve eserleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Alp Er Tunga sagusu
 • Bozkurt destanı
 • Ergenekon destanı
 • Türeyiş destanı
 • Göç destanı
 • Alp Er Tunga destanı
 • Yaradılış destanı
 • Oğuz Kağan destanı
 • Orhun abideleri/yazıtları (Göktürk Kitabeleri) - Bilge Tonyukuk (Yolluğ Tigin)

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı yazarları ve eserlerinin bir kısmı sözlü edebiyat ürünüdür ve anonimdir. Örneğin destanlar halk arasında dilden dile yayılarak günümüze ulaştığı için bu eserlerin yazarı bilinmemektedir.

2. Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Yazar ve Eserleri

Geçiş dönemi Türk edebiyatı yazar ve eserleri, Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği ilk zamanlarda eser üreten sanatçıları kapsar. Geçiş dönemi Türk edebiyatı yazar ve eserleri, AYT Edebiyat’ta en çok sorulan yazar ve eserleri listesinde yer alır.

Geçiş dönemi Türk edebiyatında en çok sorulan yazar ve eserleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Yusuf Has Hacip- Kutadgu Bilig 
 • Kaşgarlı Mahmut- Divan-ı Lügat'it Türk 
 • Ahmet Yesevi- Divan-ı Hikmet 
 • Edip Ahmet Yükneki- Atabet’ül Hakayık
 • Dede Korkut Hikâyeleri(anonim eser)

Geçiş dönemi Türk edebiyatı eserleri hem İslamiyet öncesi hem de İslami dönem Türk edebiyatının izlerini taşır. Bu dönemde daha çok Hakaniye lehçesi kullanılarak eserler verilmiştir. Yukarıda sıraladığımız eserlerden neredeyse her yıl bir adet soru sorulmaktadır.

3. Divan Edebiyatı Yazar ve Eserleri

Divan edebiyatı, İslami dönem Türk edebiyatının birinci kolu olarak karşımıza çıkar ve saray edebiyatı olarak da bilinir. Divan edebiyatı yazarları ve eserleri oldukça kapsamlı olup AYT Edebiyat'ta en çok sorulan yazar ve eserleri arasında bulunur.

Divan edebiyatında en çok sorulan yazarlar ve eserleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Hoca Dehhani- Şehname
 • Mevlana- Divan-ı Kebir, Mesnevi, Mektubat, Fihi Ma Fih, Mecalis-i Seb'a
 • Şeyyat Hamza - Yusuf-u Züleyha mesnevisi
 • Ahmet Fakih- Çarhname
 • Gülşehri- Mantıku’t-Tayr
 • Aşık Paşa- Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hâl
 • Ahmedi- Cemşidü-l Hurşit
 • Şeyhi- Harname, Hüsrev ü Şirin
 • Ahmet Paşa– Kerem/Güneş Kasidesi
 • Ali Şir Nevaî- Mecalisü’n- Nefais, Muhake-metü’l-Lugateyn, Mizanu’l-Evzan
 • Süleyman Çelebi- Vesiletü’n-Necat (Mevlit diye de bilinir)
 • Fuzuli- Su Kasidesi, Şikâyetname, Leyla vü Mecnun mesnevisi, Beng ü Bade
 • Baki- Kanuni Mersiyesi, Fezail’i-Mekke (Baki gazelleriyle meşhurdur)
 • Nefi- Siham-ı Kaza
 • Nabi- Tühfetü’l-Harameyn, Hayriyye , Hayrabat
 • Nedim- Şarkılarıyla meşhurdur, Lale Devri’nin eğlence hayatından ve Sadabad’dan bahseder
 • Şeyh Galip- Hüsn ü Aşk
 • Keçecizade İzzet Molla- Mihnet-i Keşan, Gülşen-i Aşk
 • Sehî Bey- Heşt Behişt
 • Katip Çelebi- Keşfü'z-Zunun, Cihannüma
 • Mercimek Ahmet- Kabusname
 • Erzurumlu Kadı Darir- Sîretü'n-Nebî
 • Seydi Ali Reis- Miratü’l-Memalik
 • Evliya Çelebi- Seyahatname 
 • Koçi Bey- Risale
 • Yirmisekiz Mehmet Çelebi- Fransa Sefaretnamesi
 • Eşrefoğlu Rûmi- Müzekkin-i Nüfûs
 • Veysi- Habnâme, Münşeat, Siyer-i Veysi

Divan edebiyatında yazarlar ve şairler daha çok süslü bir anlatım benimsemiş, eserlerinde Arapça ve Farsça kelimelere yer vermiştir. Görüldüğü üzere divan edebiyatı eser bakımından oldukça verimli bir dönemdir dolayısıyla AYT Türk Dili ve Edebiyatı Testi’nde en çok soru gelen konular arasında bulunur.

4. Halk Edebiyatı Yazar ve Eserleri

Halk edebiyatı, İslami dönem Türk edebiyatının ikinci kolu olarak karşımıza çıkar. Halk edebiyatı dönemi yazar ve eserleri, YKS Edebiyat’ta en çok sorulan yazar ve eserlerden biridir. 

Halk edebiyatında en çok sorulan yazar ve eserleri şunlardır:

 • Hacı Bektaş-ı Veli- Makalat
 • Yunus Emre- Risaletü’n Nushiyye, Divan
 • Kayıkçı Kul Mustafa- Genç Osman Destanı
 • Âşık Ömer- Şairname, Âşık Ömer Divanı 
 • Bayburtlu Zihni– Sergüzeştname
 • Kaygusuz Abdal- Gülistan, Divan, Gevhername, Minbername, Dolapname, Salatname
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı– Marifetname, Kıyafetname
 • Köroğlu’nun koçaklama türünde verdiği eserler
 • Karacaoğlan’ın güzelleme türünde verdiği eserler

Halk edebiyatında sanatçılar eserlerini daha çok saz eşliğinde söylemiş ve yazmamıştır. Bu yüzden bazı eserlerin toplandığı bir kitap bulunmamaktadır ancak pek çok eser derlenerek günümüze ulaşmayı başarmıştır.

5. Tanzimat I. Dönem Edebiyatı Yazar ve Eserleri

Tanzimat I. dönem Türk edebiyatı, Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle edebiyatımızda başlayan yeni dönemin adıdır. Tanzimat I. dönem Türk edebiyatı özellikle roman ve hikaye gibi düz yazı türü bakımından zengindir ve Türk edebiyatının ilkleri ağırlıklı olarak bu dönemde yaşanmıştır.

Tanzimat I. dönem Türk edebiyatında en çok sorulan yazarlar ve eserleri şunlardır:

 • Namık Kemal: Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı, Vatan Mersiyesi, İntibah, Cezmi, Vatan yahut Silistre, Celalettin Harzemşah, Gülnihal, Tahrib-i Harabat, Takib-i Harabat, Renan Müdafaanamesi
 • Ziya Paşa- Harabat, Terkib-i Bent, Ter- ci-i Bent, Eş’ar-ı Ziya, Defter-i Âmal, Zafernâme
 • Şinasi- Şair Evlenmesi, Durub-ı Emsal-i Osmaniye, Tercüme-i Manzume, Mukaddime-i Tercüman-ı Ahval; Tasvir-i Efkâr
 • Ahmet Mithat Efendi- Felatun Bey’le Rakım Efendi, Avrupa’da Bir Cevelan, Letaif-i Rivayat, Kıssadan Hisse; Bedir, Devir, Tercüman-ı Hakikat gazeteleri
 • Ahmet Vefik Paşa- Şecere-i Türk, Lehçe-i Osmanî, Hikmet-i Tarih, Fezleke-i Osmanî
 • Şemsettin Sami- Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Kamus-ı Türkî

Tanzimat I. dönem Türk edebiyatında sanatçılar dönemin siyasi ve sosyal koşullarından etkilenerek daha çok sade dilde, didaktik yazılar kaleme almıştır. Bu dönemde daha çok vatan, millet, özgürlük gibi kavramlar öne çıkmıştır. Türk edebiyatında birçok ilkin yaşandığı bu dönem, AYT Edebiyat'ta en çok sorulan yazar ve eserleri arasında yer alır.

6. Tanzimat II. Dönem Edebiyatı Yazar ve Eserleri

Tanzimat II. dönem Türk edebiyatı, II. Abdülhamid’in tahta çıktığı döneme yani istibdat dönemine denk gelir. Tanzimat II. dönem Türk edebiyatı tıpkı Tanzimat I. dönem gibi AYT Edebiyat'ta en çok sorulan yazar ve eserleri arasında bulunur.

Tanzimat II. dönem Türk edebiyatında en çok sorulan yazarlar ve eserleri şunlardır:

 • Abdülhak Hamit Tarhan- Validem, Makber, Sahra, Garam, Nesteren, Tarık, Tezer, Eşber, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Sabr-u Sebat
 • Samipaşazâde Sezai- İclâl, Sergüzeşt, Küçük Şeyler
 • Nabizade Nazım- Karabibik, Zehra
 • Muallim Naci- Demdeme, Köylü Kızların Şarkısı, Istalahat-ı Edebiyye, Lügat-ı Naci, Ömer'in Çocukluğu
 • Recaizade Mahmud Ekrem- Takdir-i Elhan, Talim-i Edebiyat, Araba Sevdası, Zemzeme, Afife Anjelik, Vuslat
 • Ahmet Cevdet Paşa- Kısas-ı Enbiya, Tarih-i Cevdet, Mecelle
 • Süleyman Paşa- Sarf-ı Türkî

Tanzimat II. dönem Türk edebiyatında sanatçılar istibdat (baskı) döneminden dolayı öğretici metinler yerine süslü anlatım benimsedikleri metinler yazmıştır. 

7. Servet-i Fünun Dönemi Yazar ve Eserleri

Servet-i Fünun dönemi yazar ve eserleri, YKS Edebiyat konuları arasında önemli bir yer tutar. YKS Edebiyat’ta en çok sorulan yazar ve eserleri arasında bulunan Servet-i Fünun dönemine ait eserleri aşağıda inceleyebilirsiniz.

Servet-i Fünun edebiyatında en çok sorulan yazarlar ve eserleri şu şekildedir:

 • Tevfik Fikret- Sis, Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru, Tarih-i Kadim, Millet Şarkısı, Rübabın Cevabı, Rü- bab-ı Şikeste şiirleri; Hasta Çocuk, Halûk’un Defteri, Şermin
 • Cenap Şahabettin- Elhan-ı Şita, Tamat, Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, Yalan, Körebe, Küçük Beyler
 • Halit Ziya Uşaklıgil- Mai ve Siyah, Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Aşk-ı Memnu, Ferdi ve Şürekâsı, Bir Ölünün Defteri
 • Mehmet Rauf- Eylül, Siyah İnciler, Pençe, Cidal, Sansar
 • Hüseyin Cahit Yalçın- Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri, Edebiyat ve Hukuk makalesi, Kavgalarım
 • Süleyman Nazif- Cenk Türküsü, Kara Bir Gün
 • Hüseyin Suat Yalçın- Deva-yı Aşk, Şehbâl yahut İstibdadın Son Perdesi, Hülle
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar- Şık, Şıpsevdi, Mürebbiye, Nimetşinas, Gulyabani, Kadınlar Vaizi, Katil Buse, Hazan Bülbülü, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
 • Ahmet Rasim- Eşkâl-i Zaman, Muharrir Bu Ya, Şehir Mektupları, Falaka, Gülüp Ağladıklarım

Servet-i Fünun döneminde yine süslü bir dil kullanılmış ve düz yazı türüne ağırlık verilmiştir. Servet-i Fünun döneminde Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim gibi sanatçılar bu dönemin bağımsız eser veren sanatçıları olarak karşımıza çıkar.

8. Fecr-i Ati Edebiyatı Yazar ve Eserleri

Fecr-i Ati edebiyatı, II. Meşrutiyet’in etkisiyle ortaya çıkan bir edebi dönemdir. Fecr-i Ati edebiyatı oldukça kısa süren bir dönem olsa da bu dönemin üretken ismi olan Ahmet Haşim, AYT Edebiyat’ta en çok sorulan sanatçı olarak karşımıza çıkar.

Fecr-i Ati edebiyatında en çok sorulan yazarlar ve eserleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Ahmet Haşim- Piyale, Göl Saatleri; Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı poetikası, Gurabahane-i Laklakan, Bize Göre ve Frankfurt Seyahatnamesi
 • Emin Bülent Serdaroğlu- Kin, Dev Şarkısı
 • Tahsin Nahit- Ruh-i Bikayd, Talak, Kırık Mahfaza, Ben Başka

Fecr-i Ati edebiyatında en çok öne çıkan isim Ahmet Haşim’dir. Bu yüzdenAYT Edebiyat çalışmakisteyen öğrencilerin Ahmet Haşim’in eserlerine ekstra özen göstererek çalışması gerekir fakat bu dönemde eser veren diğer sanatçılar da unutulmamalıdır.

9. Milli Edebiyat Dönemi Yazar ve Eserleri

Milli Edebiyat dönemi yazar ve eserleri, AYT Edebiyat’ta en çok sorulan yazar ve eserleri arasında gösterilir. Kurtuluş Savaşı’nın etkisiyle ortaya çıkan bu edebi döneme ait eserlerin adlarını, yazarlarını ve içeriklerini bilmek oldukça önemlidir.

Milli Edebiyat döneminden en çok sorulan yazarlar ve eserleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Ömer Seyfettin- Diyet, Bomba, Efruz Bey, Harem, Ashab-ı Kehfimiz, Yüksek Ökçeler, Asilzadeler, Dalga, Beyaz Lale, İlk Düşen Ak, Bahar ve Kelebekler, Gizli Mabet
 • Ziya Gökalp- Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat, Türkçülüğün Esasları
 • Mehmet Emin Yurdakul- Ben Bir Türk’üm, Türk Sazı, Tan Sesleri, Ey Türk Uyan, Ordunun Destanı, Aydın Kızları, Zafer Yolunda, Turana Doğru
 • Ali Canip Yöntem- Cenap Bey'le Münakaşalarım, Geçtiğim Yol
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu- Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Yaban, Erenlerin Bağından, Okun Ucundan
 • Refik Halit Karay- Memleket Hikâyeleri, Bugünün Saraylısı, Gurbet Hikâyeleri, Sürgün, Nilgün, Kirpinin Dedikleri
 • Halide Edip Adıvar- Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Yeni Turan
 • Reşat Nuri Güntekin- Çalıkuşu, Akşam Güneşi, Yaprak Dökümü, Acımak, Anadolu Notları, Yeşil Gece, Damga, Miskinler Tekkesi
 • Mehmet Fuat Köprülü- Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyat Tarihi, Türk Saz Şairleri Antolojisi
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver- Günebakan, Dağ Yolu
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu- Haristan ve Gülistan, Gönül Hanım, Çağlayanlar
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı- Serab-ı Ömrüm, Ömer Hayyam ve Rubaileri
 • Musahipzade Celal- Köprülüler, Türk Kızı, Aynaroz Kadısı, Kafes
 • Ebubekir Hazım Tepeyran- Küçük Paşa
 • Yahya Kemal Beyatlı- Eski Şiirin Rüzgârıyla, Kendi Gök Kubbemiz (Süleymaniye’de Bayram Sabahı)
 • Mehmet Akif Ersoy- Safahat

Milli Edebiyat dönemi eserleri daha çok vatan, milliyetçilik ve Kurtuluş Savaşı temalıdır. Bu dönemde verilen birçok eserin isminden dahi Milli edebiyat dönemine hakim olan genel tema anlaşılabilir. Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy bu dönemde bağımsız eser veren sanatçılardandır.

10. Cumhuriyet Dönemi Yazar ve Eserleri

Cumhuriyet dönemi yazar ve eserleri, AYT Edebiyat’ta en çok sorulan yazar ve eserleri arasında yer alır. Çünkü bu dönem günümüz edebiyatını içerir ve oldukça kapsamlıdır. 

Cumhuriyet dönemi edebiyatında en çok sorulan yazarlar ve eserleri şunlardır:

 • Ahmet Kutsi Tecer- Orda Bir Köy Var Uzakta, Nerdesin şiirleri; Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı
 • Arif Nihat Asya- Fetih Marşı, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Dualar ve Âminler şiirleri
 • Faruk Nafiz Çamlıbel- Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, Bir Ömür Böyle Geçti, Onuncu Yıl Marşı
 • Necip Fazıl Kısakürek- Çile, Örümcek Ağı, Tohum, Bir Adam Yaratmak, Künye, Kafa Kâğıdı
 • Ahmet Hamdi Tanpınar- Bursa’da Zaman, Beş Şehir, Mahur Beste, Huzur, Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 • Cahit Sıtkı Tarancı- Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel, Ömrümde Sükût
 • Ahmet Muhip Dıranas- Şiirler, Kırık Saz, Gölgeler, O Böyle İstemezdi; Fahriye Abla, Kar, Serenad ve Olvido şiirleri
 • Orhan Veli Kanık- İstanbul’u Dinliyorum şiiri; Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı, La Fontaine’nin Masalları, Nasrettin Hoca Hikâyeleri,
 • Oktay Rıfat Horozcu- Garip, Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler, Bir Kadının Penceresinden
 • Melih Cevdet Anday- Garip, Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Teknenin Ölümü, Mikadonun Çöpleri, İçerdekiler
 • Nazım Hikmet- Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye Destanı, Varan 3, 1+1=1,Sesini Kaybeden Şehir, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Sevdalı Bulut
 • Rıfat Ilgaz- Hababam Sınıfı, Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Üsküdar’da Sabah Oldu
 • Ahmet Arif- Hasretinden Prangalar Eskittim
 • Cahit Zarifoğlu- İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış
 • Erdem Bayazıt- Sebeb Ey, Risaleler
 • Özdemir Asaf- Dünya Kaçtı Gözüme, Lavinia, Yalnızlık Paylaşılmaz
 • Attila İlhan- Cebbaroğlu Mehemmed, Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Abbas Yolcu, Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak
 • Cemal Süreya- Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Güz Bitiği, Sıcak Nal
 • İlhan Berk- Şenlikname, Güneşi Yakanların Selamı, İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu
 • Edip Cansever- İkindi Üstü, Dirlik Düzenlik, Yerçekimli Karanfil
 • Turgut Uyar- Arz-ı Hâl, Türkiye’m, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Göğe Bakma Durağı
 • Sezai Karakoç- Mona Rosa, Hızırla Kırk Saat, Taha’nın Kitabı/Gül Muştusu, Körfez/ Şahdamar
 • Ece Ayhan- Kınar Hanım’ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Yort Savul
 • Ülkü Tamer- Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Virgülün Başından Geçenler
 • Ataol Behramoğlu- Bir Ermeni General, Bir Gün Mutlaka, Yolculuk Özlem Cesaret ve Kavga Şiirleri
 • İsmet Özel- Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken
 • Haydar Ergülen- Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Sırat Şiirleri, Eskiden Terzi
 • Küçük İskender- Gözlerim Sığmıyor Yüzüme, Periler Ölürken Özür Diler, Suzidilara
 • Âşık Mahzuni Şerif- İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım, Bu Mezarda Bir Garip Var, Dom Dom Kurşunu, Yuh Yuh, Bizden Geriler
 • Âşık Veysel- Deyişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın
 • Neşet Ertaş- Zahidem, Gönül Dağı, Neredesin Sen
 • Abdurrahim Karakoç- Hasan’a Mektuplar, Kan Yazısı, Vur Emri, Mihriban türküsü
 • Hüseyin Nihal Atsız- Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Ruh Adam, Deli Kurt, Dalkavuklar Gecesi
 • Peyami Safa- Cingöz Recai, Fatih Harbiye, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • Tarık Buğra- Osmancık, Siyah Kehribar, Küçük Ağa, Firavun İmanı
 • Samiha Ayverdi- Aşk Budur, Batmayan Gün, Yusufçuk, İbrahim Efendi Konağı, Bir Dünyadan Bir Dünyaya
 • Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı)- Ege Kıyılarından, Merhaba Akdeniz, Ege’nin Dibi, Aganta Burina Burinata
 • Memduh Şevket Esendal- Ayaşlı ile Kiracıları, Miras, Vassaf Bey
 • Selim İleri- Her Gece Bodrum, Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı
 • Sabahattin Ali- Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Değirmen, Kağnı
 • Orhan Kemal- Ekmek Kavgası, Hanımın Çiftliği, Çamaşırcının Kızı, Mahalle Kavgası, 72. Koğuş, Bereketli Topraklar Üzerinde
 • Yaşar Kemal- İnce Memed, Üç Anadolu Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Teneke, Sarı Sıcak, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana
 • Kemal Tahir- Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Bozkırdaki Çekirdek, Sağırdere
 • Aziz Nesin- Zübük, İt Kuyruğu, Fil Hamdi, Ah Biz Eşekler, Rıfat Bey Neden Kaşınıyor
 • Fakir Baykurt- Yılanların Öcü, Irazca’nın Dirliği, Onuncu Köy
 • Kemal Bilbaşar- Pembe Kurt, Cemo, Memo, Irgatların Öfkesi
 • Necati Cumalı- Susuz Yaz, Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar
 • Oğuz Atay- Korkuyu Beklerken, Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Roman
 • Yusuf Atılgan- Aylak Adam, Anayurt Oteli, Canistan
 • Sait Faik Abasıyanık- Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Ma- halle Kahvesi, Havada Bulut, Kumpanya, Medarı Maişet Motoru
 • Orhan Pamuk- Cevdet Bey ve Oğulları, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Babamın Bavulu, Masumiyet Müzesi, Kafamda Bir Tuhaflık, Kırmızı Saçlı Kadın
 • Ferit Edgü- O / Hakkâri’de Bir Mevsim, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı
 • Adalet Ağaoğlu- Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi
 • Elif Şafak- Aşk, Siyah Süt, Araf, Baba ve Piç
 • İhsan Oktay Anar- Puslu Kıtalar Atlası, Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri, Amat, Suskunlar
 • Tezer Özlü- Eski Bahçe, Eski Bahçe – Eski Sevgi
 • Sevgi Soysal- Tutkulu Perçem, Tante Rosa, Yürümek
 • Ahmet Ümit- Bir Ses Böler Geceyi, Sis ve Gece, Beyoğlu Rapsodisi, Bab-ı Esrar, Sultanı Öldürmek, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi
 • İskender Pala- Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, Katre-i Matem, Od
 • Haldun Taner- Keşanlı Ali Destanı, Günün Adamı, Huzur Çıkmazı, Devekuşuna Mektuplar, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, Tuş, On İkiye Bir Var
 • Nurullah Ataç– Günce, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze, Söz Arasında
 • Falih Rıfkı Atay- Çankaya, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Denizaşırı, Yeni Rusya
 • Şevket Süreyya Aydemir- Suyu Arayan Adam, Tek Adam, Toprak Uyanırsa
 • Cemil Meriç- Bu Ülke, Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar
 • Mina Urgan- Bir Dinazorun Anıları, Bir Dinazorun Gezileri

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı kendi içinde Garipçiler, Maviciler, Hisarcılar, II. Yeniciler, toplumcu gerçekçiler gibi çeşitli gruplara ayrılarak incelenir. Cumhuriyet dönemi edebiyatında en çok sorulan yazarlar ve eserleri, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının dönemlerine göre yukarıda sıralanmıştır. 

Yorum Yap

Profil Görsel
Kursuna Kayıt Oldu
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 0850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat